Studie optimalizací obecních systémů nakládání s odpady ve vybraných obcích MSK

Studie optimalizací obecních systémů nakládání s odpady ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje

Společnost PROENVAS s.r.o. v letech 2019–2021 poskytla celkem 12 obcím Moravskoslezského kraje odborné poradenství a za finanční podpory Moravskoslezského kraje v úzké součinnosti s obcemi zpracovala pro každou obec Studii optimalizace obecního systému nakládání s odpady.

Cílem zpracovaných Studií bylo navrhnout opatření vedoucí k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci systémů jednotlivých obcí.

Studie byly zpracovány v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 a přispívají tak k plnění cílů plánů odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a České republiky, Programu předcházení vzniku odpadů České republiky a směrnic Evropské unie.

V rámci studií byla zpracovávána dostupná data o odpadovém hospodářství obcí. Byly vyhodnoceny jednotlivé produkované komunální odpady v rozsahu odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů dle vyhlášky č.321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, a to zejména s ohledem na efektivitu sběru, dostupnost nádob, celkový objem nádob aj.

Následně byla navržena opatření vedoucí k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci systémů těchto obcí. Obce byly současně upozorněny na nutnost připravit se na změny nově schválené legislativy v odpadovém hospodářství.

Uplatněním navržených opatření by mělo ve všech obcích dojít ke snížení směsného komunálního odpadu a k navýšení míry třídění využitelných složek komunálních odpadů.

Celková cena realizovaných studií činila 1,65 mil.Kč. Finanční podpora Moravskoslezského kraje byla 85 %.