TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zajišťujeme komplexní podporu provozovatelům průmyslových provozů a dalším subjektům, jejichž činnost zasahuje do životního prostředí.

Zajišťujeme environmentální outsourcing (servis „na klíč“), a to v dílčích oblastech (odpady, ovzduší, ochrana vod, prevence závažných havárií / ekologická újma, EIA, IPPC, IRZ) včetně přípravy investic.

Investorům dále nabízíme poradenství v oblasti financování záměrů.

Obecně zajišťujeme:

 • nezávislou konzultační, poradenskou činnost v oblasti životního prostředí
 • komplexní inženýrský servis „na klíč“ včetně zastupování klientů při jednání se zástupci státní správy na základě plné moci
 • legislativní audit – sledování nových zákonných požadavků a zabezpečení pravidelného informování
 • externí ekologie

 

Odpady

 • školení zaměstnanců a obsluhy zařízení v oblasti hospodaření s odpady
 • odpadový hospodář společnosti
 • vnitřní předpisy k režimu nakládání s odpady
 • identifikační listy nebezpečného odpadu
 • provozní řády pro skladování/shromažďování odpadů
 • základní popis odpadů, písemné informace o odpadech, čestné prohlášení k dodávkám
 • provozní řády pro sběr / výkup, využívání a odstraňování odpadů
 • vedení průběžné evidence o nakládání s odpady
 • ohlašovací povinnosti původce, dopravce, oprávněné osoby z doložené dokumentace
 • ohlašovací listy pro přepravu nebezpečného odpadu
 • zajištění převzetí odpadů oprávněnou osobou, zpětný odběr výrobků

 

Ovzduší

 • vyhledání a zařazení zdrojů znečištění
 • ohlášení stacionárních / mobilních vyjmenovaných zdrojů znečištění orgánům státní správy
 • optimalizace roční výše poplatku za znečišťování ovzduší
 • deník provozní evidence zdroje znečištění – kontrolní systém po nastavení
 • provozní řád pro zdroj znečištění ovzduší
 • zajištění sledování úniku látek znečišťujících ovzduší (plynů, par, prachů)
 • zajištění autorizovaného měření emisí
 • rozptylová studie, odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší

 

Ochrana vod

 • vyhledání zdrojů znečištění vod ve firmě/společnosti
 • manipulační a provozní řády
 • plány havarijního opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám
 • provozní vodohospodářské deníky
 • zajištění sledování úniku látek nebezpečných vodám
 • odběr podzemní vody – žádosti a podmínky
 • provozní laboratorní stanovení
 • akreditované analytické měření
 • kontrola dodržování smluvního vztahu s dodavatelem a odběratelem pitné, užitkové vody, podzemní vody a vody z vodoteče
 • kontrola nepropustnosti jímek a nádrží

 

EIA

 • zpracování oznámení EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zpracování podlimitního záměru EIA
 • zajištění zpracování dokumentace EIA
 • zajištění zpracování dílčích analýz – hluková studie, rozptylová studie, biologické průzkumy, hodnocení rizik, Natura 2000

 

IPPC

 • vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení či změny integrovaného povolení
 • ohlášení plánované změny v provozu zařízení
 • roční vypracování vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení
 • vyhodnocení povinnosti zpracování základní zprávy, popř. zajištění jejího zpracování

 

IRZ

 • integrovaný registr znečištění
 • analytické a softwarové zajištění
 • eliminace sledovaných ukazatelů
 • statistické vyhodnocení