Kanalizace a čistírny odpadních vod

Alternativní kombinovaná řešení lokálních čistíren odpadních vod a domovních čistíren odpadních vod.
Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedené schéma.

 • intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
 • dobudování a modernizace kanalizací a ČOV
 • opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, chemické předčištění)

 

 • vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Vyhledání a obnova vodních zdrojů,
vodovody a úpravny

 Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedené schéma.

 • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
 • výstavba úpraven pitné vody
 • intenzifikace úpraven pitné vody
 • doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů
 • výstavba nových nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů:
  Zdroje pitné vody
  1. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  2. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Protipovodňová opatření a zadržování vody

Poldry, hráze, nádrže, výměny zpevněných povrchů, zelené střechy. 
Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedené schéma.

 • budování retenčních objektů
 • budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkové vody a její další využití
 • budování propustných povrchů a výměna nepropustných zpevněných povrchů za povrchy propustné
 • budování střech budov s akumulační schopností
 • koncepční dokumenty řešící hospodaření se srážkovou vodou
 • obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů
 • řešení kontaminovaných lokalit, bude podporován zejména:
  – průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení;
  – odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy.

Povodňová opatření, varovné systémy

Maximální výši dosažitelné dotace u projektů udává níže uvedené schéma.

 • hlásná a předpovědní povodňová služba
 • pořízení povodňových plánů
 • studie odtokových poměrů a odtokových cest v městském prostředí
 • podpora povodňové operativy
 • zpracování map povodňového nebezpeční a povodňových rizik ve 2. cyklu

Příprava projektové dokumentace VH projektů

Studie řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami.
Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedené schéma.

 • Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027
 • Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027
 • Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
 • Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou
 • Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu