TYPOVÉ PROJEKTY PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Zpracování plánu odpadového hospodářství či studie
pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady

Řešení podkladů pro přípravu projektů a zefektivnění obecního systému nakládání s odpady.
Maximální výši dosažitelné dotace u těchto projektů udává níže uvedený schematický obrázek.

 

 

Optimalizace stávajícího systému nakládání s odpady

Jedná se o vybudování sběrného dvora, nákup nádob a techniky – štěpkovač, lis, drtič apod., doplnění technického zázemí obce.
Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedené schéma.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů,
 • doplnění systému odděleného sběru komunálních odpadů.

Vybudování komunitní kompostárny,
nákup domovních kompostérů a nádob na textil apod., re-use centrum

Maximální výši dosažitelné dotace u projektů udává níže uvedené schéma.

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • domácí kompostéry pro občany,
 • sběrná síť kontejnerů na textilní odpad, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu, 
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, aktivity pro opravy a prodlužování životnosti výrobků,
 • předcházení vzniku potravinových odpadů, budování komplexní infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku jednorázových plastů, snižování využití jednorázových plastů, (výměna jednorázového nádobí za znovuvyužitelné, podpora infrastruktury pro snižování množství obalů), 
 • zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“).

Vybudování zařízení pro nakládání s odpady

Projekty pro společnosti nakládající s odpady, města, svazky obcí.
Maximální výši dosažitelné dotace u projektů udává níže uvedené schéma.

 • podpora vysoce účinných třídících a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních i komunálních odpadů, 
 • budování zařízení pro úpravu čistírenských a tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
 • sběr, svoz a úprava gastroodpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů (např. pyrolýza, termolýza, zplyňování odpadů) včetně překládacích stanic,
 • budování a modernizace zařízení pro výrobu paliv z odpadů, 
 • budování a modernizace bioplynových stanic,
 • budování a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (včetně odpadů zdravotnických),
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci.