Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva
(kotlíkové dotace)

Maximální výši dosažitelné dotace u těchto projektů udává níže uvedený obrázek, schéma.

V oblasti odstraňování znečišťování ovzduší bude podporována zejména
výměna starých vysokoemisních kotlů.

Podpora výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech,
úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření
(kotlíkové půjčky)

 Maximální výši dosažitelné dotace u těchto projektů udává níže uvedený obrázek, schéma.

Realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Maximální výši dosažitelné dotace u těchto projektů udává níže uvedený obrázek, schéma.

V oblasti technologických postupů budou podporovány zejména:

  • náhrada nebo rekonstrukce spalovacích zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí,
  • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění,
  • omezování prašnosti z plošných zdrojů (vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžicí zařízení).

Investice do nejlepších dostupných (inovativních)
technik na snížení hluku v zatížených oblastech

Maximální výši dosažitelné dotace u těchto projektů udává níže uvedený obrázek, schéma.

V oblasti technik na snížení hluku budou podporovány zejména:

  • zřizování přirozených hlukových bariér (zeleň),
  • budování protihlukových stěn s preferencí ekologicky šetrných materiálů.

Technologie v oblasti sledování kvality ovzduší

Maximální výši dosažitelné dotace u těchto projektů udává níže uvedený obrázek, schéma.

  • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku,
  • pořízení a modernizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší a systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší,
  • pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci.