Kotlíkové půjčky – podpora výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva

Kotlíkové půjčky – zajištění managementu v rámci Programu Ministerstva životního prostředí na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech.

Společnost PROENVAS s.r.o. od jara 2019 poskytuje poradenství 27 obcím Moravskoslezského kraje v rámci Programu Ministerstva životního prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí, který je zaměřen na podporu výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Za přispění společnosti se podařilo získat finanční objem ve výši 130 mil.Kč, které jsou určeny a mohou být použity na kotlíkové půjčky s cílem předfinancovat občanům výdaje související s výměnou 740 ks nevyhovujících kotlů v Moravskoslezském kraji.

Cílem tohoto poradenství je zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla, které jsou realizovány občany jednotlivých obcí. Předmětem poradenství je kompletní agenda, která zahrnuje přípravu Programu na poskytování kotlíkových půjček pro jednotlivé obce, příprava smluv o poskytnutí kotlíkových půjček a asistence občanům při vyřizování žádostí o kotlíkové dotace a vyúčtování této dotace vůči Moravskoslezskému kraji; kompletní dotační management ve vztahu k poskytovateli dotace, tj. SFŽP ČR.

Za přispění společnosti se podařilo získat finanční objem ve výši 130 mil.Kč, které jsou určeny a mohou být použity na kotlíkové půjčky, s cílem předfinancovat občanům výdaje související s výměnou 740 ks nevyhovujících kotlů v Moravskoslezském kraji. Další částí této agendy je příprava projektů konkrétních obcí, jejichž realizace přispěje ke zmírnění důsledků na změnu klimatu a ke snížení emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a dosahování úspor energie na straně spotřebitelů. V procesu přípravy je cca 28 projektů v předpokládaném objemu 260 mil.Kč.