Obecná ochrana životního prostředí

Příroda

Při projektování a realizaci záměru je nezbytné vypořádat se s vlivem na dílčí složky životního prostředí. Zajišťujeme komplexní podporu záměrů v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesnictví a ochrany půdního fondu) včetně přípravy investic.

Investorům poskytujeme poradenství v oblasti financování záměrů.

Obecně zajišťujeme:
nezávislou konzultační, poradenskou a znaleckou činnost v oblasti životního prostředí
komplexní inženýrský servis „na klíč“ včetně zastupování klientů při jednání s úřady, případně vlastníky dotčených pozemků
vyhodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu, zemědělský půdní fond a lesní pozemky
ekologický dozor při provádění staveb
Příroda a krajina
podrobné průzkumy lokality, např. fytocenologické, entomologické, dendrologické, ornitologické
zajištění biologického hodnocení a naturového posouzení
komplexní vyhodnocení vlivu na přírodu a krajinný ráz
návrhy a realizace biotechnických opatření na stavbách
záchranné programy a transfery včetně zajištění potřebných výjimek a povolení
Dendrologie
znaleckou činnost v oblasti oceňování dřevin a porostů – stanovení ceny a výše škody
podrobné dendrologické průzkumy dané lokality (podklad pro kalkulaci nákladů, majetkové vyrovnání, povolení kácení)
pasporty dřevinné vegetace a návrh komplexního managementu údržby včetně tvorby nákladových rozpočtů
projekce a realizace vegetačních úprav
Lesnictví
ocenění lesních pozemků a porostů
stanovení výše škody a újmy na lesních pozemcích a porostech
vypracování podkladů pro dočasné a trvalé odnětí PUPFL, vyhodnocení vlivu stavby na PUPFL
dotace pro vlastníky lesů
činnost odborného lesního hospodáře
zpracování systému náležité péče

Zemědělský půdní fond
komplexní zpracování podkladů souvisejících se záborem půdy v zemědělském půdním fondu
vyhodnocení vlivu stavby na ZPF včetně pedologického průzkumu
výpočet odvodů při záborech zemědělského půdního fondu
plány nakládání s ornicí a návrhy plánu rekultivace