Propracovaný systém znalostí

Vzdělávání

Vzdělávání je nezbytným nástrojem pro zvyšování odbornosti. Jeho přínosy jsou získané znalosti včetně nejnovějších poznatků výzkumu a vědy, nových legislativních norem, metod práce s veřejností anebo s konkrétními cílovými skupinami, aplikace znalostí a využívání zkušeností v odborné, profesní i soukromé sféře.
Poskytujeme odborné kvalifikované rady a doporučení odborné i laické veřejnosti, popularizujeme výsledky vědy a výzkumu ve prospěch životního prostředí, přibližujeme šetrné životní standardy požadavkům veřejnosti a ovlivňujeme veřejnost ve smyslu udržitelného rozvoje společnosti.

Obecně zajišťujeme:
odborné vzdělávání manažerů a pracovníků v oblasti životního prostředí
poradenství v oblasti legislativních požadavků a změn s dopadem na výkon jejich činnosti
zprostředkování informací o nových směrech v oblasti životního prostředí, nových technologiích na trhu
zajištění koordinace podpůrných činností směřujících k ochraně životního prostředí