Technická ochrana životního prostředí

Průmysl

Zajišťujeme komplexní podporu provozovatelům průmyslových provozů a dalším subjektům, jejichž činnost zasahuje do životního prostředí. Zajišťujeme environmentální outsourcing (servis „na klíč“), a to v dílčích oblastech (odpady, ovzduší, ochrana vod, prevence závažných havárií / ekologická újma, EIA, IPPC, IRZ) včetně přípravy investic. Investorům dále nabízíme poradenství v oblasti financování záměrů.

 

Obecně zajišťujeme:
nezávislou konzultační, poradenskou činnost v oblasti životního prostředí
komplexní inženýrský servis „na klíč“ včetně zastupování klientů při jednání se zástupci státní správy na základě plné mo
legislativní audit – sledování nových zákonných požadavků a zabezpečení pravidelného informování
externí ekologie
Odpady
školení zaměstnanců a obsluhy zařízení v oblasti hospodaření s odpady
odpadový hospodář společnosti
vnitřní předpisy k režimu nakládání s odpady
identifikační listy nebezpečného odpadu
provozní řády pro skladování/shromažďování odpadů
základní popis odpadů, písemné informace o odpadech, čestné prohlášení k dodávkám
provozní řády pro sběr / výkup, využívání a odstraňování odpadů
vedení průběžné evidence o nakládání s odpady
ohlašovací povinnosti původce, dopravce, oprávněné osoby z doložené dokumentace
ohlašovací listy pro přepravu nebezpečného odpadu
zajištění převzetí odpadů oprávněnou osobou, zpětný odběr výrobků
Ovzduší
vyhledání a zařazení zdrojů znečištění
ohlášení stacionárních / mobilních vyjmenovaných zdrojů znečištění orgánům státní správy
optimalizace roční výše poplatku za znečišťování ovzduší
deník provozní evidence zdroje znečištění – kontrolní systém po nastavení
provozní řád pro zdroj znečištění ovzduší
zajištění sledování úniku látek znečišťujících ovzduší (plynů, par, prachů)
zajištění autorizovaného měření emisí
rozptylová studie, odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší
Ochrana vod
vyhledání zdrojů znečištění vod ve firmě/společnosti
manipulační a provozní řády
plány havarijního opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám
provozní vodohospodářské deníky
zajištění sledování úniku látek nebezpečných vodám
odběr podzemní vody – žádosti a podmínky
provozní laboratorní stanovení
akreditované analytické měření
kontrola dodržování smluvního vztahu s dodavatelem a odběratelem pitné, užitkové vody, podzemní vody a vody z vodoteče
kontrola nepropustnosti jímek a nádrží

 

EIA
zpracování oznámení EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracování podlimitního záměru EIA
zajištění zpracování dokumentace EIA
zajištění zpracování dílčích analýz – hluková studie, rozptylová studie, biologické průzkumy, hodnocení rizik, Natura 2000

 

IPPC
vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení či změny integrovaného povolení
ohlášení plánované změny v provozu zařízení
roční vypracování vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení
vyhodnocení povinnosti zpracování základní zprávy, popř. zajištění jejího zpracování

 

IRZ
integrovaný registr znečištění
analytické a softwarové zajištění
eliminace sledovaných ukazatelů
statistické vyhodnocení